فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران گربه سانان
نام علمی
Acinonyx jubatus venaticus
نام انگلیسی
Asian Cheetah
نام فارسی
یوزپلنگ آسیایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
به شدت در خطر انقراض ( Critically Endangered )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
به شدت در خطر انقراض ( Critically Endangered )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: تنها در بیابانهای ایران زیست می کند.

فاکتورهای خطر: کشار جاده ای ، شکار غیر قانونی ، ویرانی زیستگاهها.