فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان دوپاها
نام علمی
Allactaga elater
نام انگلیسی
Small Five-toed Jerboa
نام فارسی
دوپای کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زیست بومچه های متفاوتی در بیابانها و مناطق نیمه بیابانی ، بسته به نوع خاک و پوشش گیاهی اش زندگی میکنند. از گیاهان ، دانه ها ، و حشرات گوناگونی تغذیه می کند. در هنگام غروب و در شب فعال است.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.