فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان دوپاها
نام علمی
Allactaga euphratica
نام انگلیسی
Euphrates Jerboa
نام فارسی
دوپای فرات
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و اکولوژی: در جلگه ها و زیستگاه های نیمه بیابانی سکونت دارد. شب زی است و از گیاهان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: توسعه ی کشاورزی ، آبیاری جلگه ها و شکار.