فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان دوپاها
نام علمی
Allactaga hotsoni
نام انگلیسی
Hotson’s Five-toed Jerboa, Hotson\'s Jerboa
نام فارسی
دوپای بلوچی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و اکولوژی: در بیابانهای سنگی و شنی و در دشت های مسطح با سفره های شنی و پوشش گیاهی چراگاهی جلگه ای و کم پشت زندگی می کند.

فاکتورهای خطر:هیچ اطلاعاتی در مورد خطراتی که این گونه را تهدید می کند در دسترس نیست.