فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان دوپاها
نام علمی
Allactaga williamsi
نام انگلیسی
Williams\'s Jerboa
نام فارسی
دوپای ویلیام
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جلگه های با پوشش گیاهی کم پشت ، زمین های زراعی ، جلگه های ثانویه و در جاده هایی که از وسط جنگل های کاج عبور می کند زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: تبدیل جلگه ها به زمین های کشاورزی برای مقاصد زراعی.