فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Apodemus avicennicus
نام انگلیسی
Avicenna Field Mouse
نام فارسی
موش صحرایی ابن سینا
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در باغ های میوه و بوته زارها در دره های رودخانه ای زندگی می کنند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.