فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Apodemus hyrcanicus
نام انگلیسی
Hyrcanian Field Mouse, Caucasian Field Mouse, Caucasus Field Mouse, Talysh Field Mouse
نام فارسی
موش صحرایی هیرکانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های پهن برگ کوهستانی پست زندگی می کند.