فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Apodemus uralensis
نام انگلیسی
Herb Field Mouse, Ural Field Mouse, Pygmy Field Mouse
نام فارسی
موش صحرایی اورال
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در حاشیه جنگل ها و زیستگاههای آزاد و در مجاورت درختزارها ، نهرها و جویبارها و بیشه هایی با پوشش بوته ای متراکم
.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.