فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Apodemus witherbyi
نام انگلیسی
Steppe Field Mouse
نام فارسی
موش صحرایی شیرازی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بوته زارها و جنگل های پست یافت می شود و به پوشش درختچه ای وابسته است.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.