فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) نهنگ های شکیل (وال ها)
نام علمی
Balaenoptera edeni
نام انگلیسی
Bryde\'s Whale, Eden\'s Whale, Pygmy Bryde\'s Whale, Tropical Whale, Common
نام فارسی
نهنگ براید
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: هیچ اطلاعاتی در مورد این گونه در دسترس نیست.

فاکتور های خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد این گونه در دسترس نیست.