فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) نهنگ های شکیل (وال ها)
نام علمی
Balaenoptera musculus
نام انگلیسی
Blue Whale, Sibbold\'s Rorqual, Sulphur-bottom Whale, Pygmy Blue Whale
نام فارسی
نهنگ آبی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
در خطر انقراض ( Endangered )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
در خطر انقراض ( Endangered )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: تقریبا از کریل ها (سخت پوستان کوچک دریایی) تغذیه می کنند.

فاکتور های خطر: شکار.