فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) نهنگ های شکیل (وال ها)
نام علمی
Balaenoptera physalus
نام انگلیسی
Fin Whale, Fin-backed Whale, Finner, Common Rorqual, Herring Whale, Razorback, Finback
نام فارسی
نهنگ باله پشتی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
در خطر انقراض ( Endangered )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
در خطر انقراض ( Endangered )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و اکولوژی: از ماهی ها و سخت پوستان تغذیه میکند.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی راجع به این گونه در دسترس نیست.