فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Barbastella barbastellus
نام انگلیسی
Western Barbastelle , Barbastelle
نام فارسی
خفاش گوش پهن اروپایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در درختزار های بالغ، کناره های درختزارها و مناطق کشاورزی دیده می شوند و از بیدهای کوچک تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: قطع درختان جنگلی.