فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Barbastella leucomelas
نام انگلیسی
Estern Barbastelle , Asian Barbastelle
نام فارسی
خفاش گوش پهن آسیایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: این گونه شب زی است که در جنگل های مرطوب و مناطق جنگلی جوزور (وابسته به خانواده کاج) زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: قطع درختان جنگلی.