فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Blanfordimys afghanus
نام انگلیسی
Afghan Vole
نام فارسی
ول افغانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زیستگاه های نیمه بیابانی و جلگه ای یافت می شود.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.