فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای دم دراز
نام علمی
Calomyscus urartensis
نام انگلیسی
Urar Calomyscus, Urartsk Mouse-like Hamster
نام فارسی
هامستر دم دراز ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه های کمتر شناخته شده هستند. در جلگه های کوهستانی پر صخره ، که دارای رسوبات سنگی با درختچه ها و چمن و پوشش گیاهی خاراگوش هستند دیده مشده است.
 در تابستان شب زی اند و در بهار و پاییز در طول روز نیز فعالیت می کنند. این زیر گونه از دانه ها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.