فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران سگ سانان
نام علمی
Canis aureus
نام انگلیسی
Golden Jackal, Asiatic Jackal, Common Jackal
نام فارسی
شغال
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زیستگاه های جنگلی ، پوشیده از گیاهان خانواده ی شاه پسند ، مناطق کشاورزی ، روستایی و نیمه شهری سکونت دارند. افراد این گونه همه چیز خوار می باشند.

فاکتورهای خطر: زمین های سنتی قدیمی که برای پرورش احشام و کشاورزی و همچنین برای بقای شغال ها و دیگر حیوانات وحشی استفاده می شوند ، بطور یکنواختی در حال جایگزین شدن با کشاورزی صنعتی افراطی می باشند. به علاوه مناطق بیابان و روستایی به سرعت در حال شهری شدن هستند.