فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گوزن ها
نام علمی
Capreolus capreolus
نام انگلیسی
European Roe Deer, Western Roe Deer, Roe Deer, European Roe
نام فارسی
شوکا
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های برگ ریز، مخروطی و مخلوطی از این دو ، زمین های بایر مردابی ، مراتع ، زمین های قابل کشت و مناطق حومه ی شهری با باغ های بزرگ زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: کاهش محل های مناسب به عنوان زیستگاه ، و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن توسط انسان.