فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گوزن ها
نام علمی
Cervus elaphus maral
نام انگلیسی
Red Deer, Bactrian Wapiti, Bokharan Deer, Bukhara Red Deer, Elk, Bactrian Deer, Wapiti, Bactrian Red
نام فارسی
مرال (گاو کوهی)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در درختزار های برگریز ، زمین های بایر واقع در ارتفاعات بالا و مناطق کوهستانی آزاد ، چمنزار ها ، چراگاه های واقع در ارتفاعات بالا و مرغزار ها زندگی می کند. رژیم غذایی این گونه شامل بوته ها ، و ساقه ها و علف ها و ... است.

فاکتورهای خطر: هیبریداسیون (دورگ گیری) چندین زیر گونه با هم ، شامل زیر گونه هایی از آمریکای شمالی و آسیا تا اروپا و بالعکس.