فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Crocidura gmelini
نام انگلیسی
Gmelin\'s White-toothed Shrew
نام فارسی
حشره خور دندان سفید جملین
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جلگه های علفی شوره زار با ریگ های روان، مناطق خشک حاوی بوته های گز و بوم ویژه های بین گز و علف شوره زار و نیز در پوشش گیاهی انبوه سواحل رود خانه ای زندگی می کند.