فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Crocidura suaveolens
نام انگلیسی
Lesser White-toothed Shrew, Lesser Shrew
نام فارسی
حشره خور دندان سفید کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در چمن های خشک و بلند، پوشش گیاهی انبوه امتداد نهرها ، لبه ی رودخانه ها، آبراه های پوشش گیاهی، در اطراف خانه ها و مناطق جنگلی سکونت دارد و از حشرات تغذیه میکنند.