فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران حشره خواران حشره خورها
نام علمی
Crocidura zarudny
نام انگلیسی
Zarudny\'s Shrew
نام فارسی
حشره خور بلوچی ، حشره خور زارودنی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: یک گونه شب زی است که در کوهها و جلگه های بی درخت زندگی میکند.

فاکتور های خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد عوامل تهدید کننده این گونه در دسترس نیست.