فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گوزن ها
نام علمی
Dama mesopotamica
نام انگلیسی
Persian Fallow Deer, Mesopotamian Fallow Deer
نام فارسی
گوزن زرد ایرانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
در خطر انقراض ( Endangered )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
در خطر انقراض ( Endangered )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گمان می شد که تا دهه ی 1940 این گونه منقرض شود ، ولی جمعیت کوچک 25 نفری از آن در استان خوزستان ایران در دهه ی 1950 دوباره پیدا شد. در اواسط دهه ی 1990 کل جمعیت این گونه در ایران کمتر از 25 نفر بود. تا سال 2004 تعداد کل ایرانی تا حدود 340 رسید. تا سال 2008 این تعداد بیشتر هم شد ، که گمان میشود 365 تا از آنها اصیل هستند ، و مابقی دورگه می باشند. زیستگاه مثل درختستان های گز ، بلوط و پسته می باشد. اعضای این گونه از بیشه های جنگلی دریا کناری تغذیه می کنند.

فاکتورهای خطر: تخریب زیستگاه ، شکار غیر قانونی ، شکار شدن بطور طبیعی ، رقابت با احشام ، انزوا و دورگه گیری.