فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) دلفین ها
نام علمی
Delphinus capensis
نام انگلیسی
Long-beaked Common Dolphin
نام فارسی
دلفین معمولی پوزه دار
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمبود اطلاعات ( Data Deficient )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در آبهای نواحی حاره ای و گرم ساکن است.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی در مورد عوامل تهدید کننده ی این گونه در دسترس نیست.