فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گاو های دریایی گاو های دریایی
نام علمی
Dugong dugon
نام انگلیسی
Dugong, Sea Cow
نام فارسی
گاو دریایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: هیچ اطلاعاتی راجع به این گونه در دسترس نیست.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی راجع به این گونه در دسترس نیست.