فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Ellobius fuscocapillus
نام انگلیسی
Afghan Mole-vole, Quetta Mole-vole, Southern Mole Vole
نام فارسی
ول حفار افغانی (ول حفار جنوبی)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جلگه های آزاد دارای خاک سست (نه شن)  زندگی می کند و از بخش های زیر زمینی گیاهان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.