فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان هامسترهای طلائی و ول ها
نام علمی
Ellobius talpinus
نام انگلیسی
Northern Mole Vole
نام فارسی
ول خفار شمالی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: یک پستاندار جلگه ای زیر زمینی است که از بخش های زیر زمینی گیاهان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.