فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Eptesicus anatolicus
نام انگلیسی
Anatolian Seratine
نام فارسی
سروتین آناتولی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: هیچ اطلاعاتی راجع به این گونه در دسترس نیست.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی راجع به این گونه در دسترس نیست.