فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Eptesicus bobrinskoi
نام انگلیسی
Bobrinski\'s Serotine
نام فارسی
سروتین قره قوم
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در بیابان ها ساکن است.

فاکتورهای خطر: هیچ اطلاعاتی راجع به این گونه در دسترس نیست.