فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Eptesicus bottae
نام انگلیسی
Botta\'s Seotine
نام فارسی
خفاش بتا
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در ایران غیر رایج و یا حتی کمیاب است. این گونه در کشتزارهای پست و کوهستانهای سنگلاخی ساکن می باشد.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمیکند.