فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خفاش ها خفاش های شامگاهی
نام علمی
Eptesicus nilssonii
نام انگلیسی
Northern Bat
نام فارسی
خفاش شمالی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: یک گونه ی شب زی است که در دامنه ی وسیعی از زیستگاه ها از تایگاه های کوهستانی تا بیابان ها زندگی می کنند. این گونه از حشرات کوچکی همچون رو بالان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.