فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان سنجاب ها
نام علمی
Funambulus pennantii
نام انگلیسی
Northern Palm Squirrel , Five-striped Palm Squirrel
نام فارسی
سنجاب بلوچی (سنجاب نخلی)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در زمین های بایر ، چمنزارها، مزارع و جنگل های برگریز خشک حاره ای تا نیمه حاره ای زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.