فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گاوسانان
نام علمی
Gazella gazella dareshourii
نام انگلیسی
Mountain Gazelle
نام فارسی
آهوی کوهی دره شوری
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مناطق نیمه بیابانی و بیابانی و نواحی با شیب تند ساکن است.

فاکتورهای خطر: شکار گری غیر قانونی ، فقدان زیستگاه بخاطر پیشرفت زراعت، حصار کشی چراگاهها برای احشام، ساخت جاده ها و ایجاد مناطق مسکونی انسانی.