فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران زوج سمان گاوسانان
نام علمی
Gazella subgutturosa
نام انگلیسی
Goitered Gazelle
نام فارسی
آهو
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در سال 2001 تعداد این گونه در ایران کمی بیشتر از 4000 تخمین زده شده بود که تقریبا همگی آنها از مناطق حفاظت شده گزارش شده بودند. در دامنه ی وسیعی از زیستگاه های نیمه بیابانی و بیابانی زندگی میکند.

فاکتورهای خطر: شکار غیر قانونی ، از دست رفتن محل سکونت.