فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Gerbillus aquilus
نام انگلیسی
Swarthy Gerbil
نام فارسی
جربیل کرمانی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای شب زی است که در جنگل های حاره و چمنزارهای نزدیک منابع آبی زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.