فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Gerbillus cheesmani
نام انگلیسی
Cheesman\'s Gerbil
نام فارسی
جربیل پا سفید (جربیل چیزمان)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای شب زی است که در خاک های شنی ، دشت های گلی و در بیابان ها یافت می شود. ابتدا تنها از حبوبات تغذیه می کند ولی سپس در پاسخ به منابع در دسترس همه چیز خوار می گردد.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.