فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Gerbillus henleyi
نام انگلیسی
Pygmy Gerbil
نام فارسی
جربیل کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: ساکن در مناطق نیمه بیابانی و بیابانی.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.