فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Gerbillus nanus
نام انگلیسی
Dwarf Gerbil, Baluchistan Gerbil
نام فارسی
جربیل بلوچی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در مناطق بیابانی ، نیمه بیابانی ، زمین های قابل کشت و باغ ها زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.