فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خرگوش ها خرگوش ها
نام علمی
Golunda ellioti
نام انگلیسی
Indian Bush-rat, Indian Bush Rat
نام فارسی
موش بوته زار هندی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: یک گونه ی روز فعال و گیاه خوار است که در شرایط متنوع زیستگاهی شامل جنگل های برگریز خشک حاره ای ، بیشه های خشک ، بوته زار ها، جنگل های سوزنی برگ حاره ای ، مناطق پوشیده از چمن ، گاها زمین های زراعی ، بوته زارها، باغ های میوه ، زمین های بایر، چمنزارهای نزدیک نهرها، جنگل های برگریز خشک حاره ای، نزدیک تپه های گرانیت زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: هیچ خطری این گونه را تهدید نمی کند.