فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خارپشت ها خارپشت ها
نام علمی
Hemiechinus auritus
نام انگلیسی
Long-eared Hedgehog
نام فارسی
خارپشت گوش بلند
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای است شب زی که در دره های رودخانه ای خشک ، آبگذرها، جنگل های پر از درخت و درختچه، نهرهای آبیاری رها شده، بوته زارها و اطراف محل سکونت انسان یافت میشود.

فاکتورهای خطر: هیچ تهدیدی برای این گونه گزارش نشده است.