فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران خدنگ ها
نام علمی
Herpestes javanicus
نام انگلیسی
Small Asian Mongoose , Javan Mongoose , Small Indian Mongoose
نام فارسی
خدنگ کوچک
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های برگریز، سوزنی و چمنزارها سکونت دارد. از موش های صحرایی ، پرندگان ، خزندگان ، قورباغه ها ، خرچنگ ها ، حشرات ، و حتی عقرب ها تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: شکار گری مفرط.