فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران خرگوش ها خرگوش ها
نام علمی
Lepus europaeus
نام انگلیسی
European Hare, Brown Hare, European Brown Hare
نام فارسی
خرگوش اروپایی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: از علف های هرز و چمن ها ی وحشی تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: تشدید فعالیت های کشاورزی.