فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران راسوها
نام علمی
Lutra lutra
نام انگلیسی
Eurasian Otter, European Otter, European River Otter, Old World Otter, Common Otter
نام فارسی
شنگ
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
نزدیک به خطر ( Near Threatened )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای شب زی است که در زیستگاه های آبی شامل دریاچه های کوهستانی و جلگه ای ، رودخانه ها ، نهرها ، مرداب ها ، باتلاق ها ، جنگل های باتلاقی و مناطق ساحلی زندگی می کند. از ماهی ها ، حشرات آبزی ، دوزیستان ، پرندگان ، پستانداران کوچک و سخت پوستان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: لوله کشی از رودخانه ها ، برداشت گیاهان ساحلی ، سد سازی ، زهکشی زمین های مرطوب ، فعالیت های آب کشتی و تماس انسانی با سییتم های آببی ، کاهش شکار موجود در زمین های مرطوب و را آب ها ، شکار غیر قانونی.