فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران راسوها
نام علمی
Lutrogale perspicillata
نام انگلیسی
Smooth-coated Otter, Indian Smooth-coated Otter
نام فارسی
شنگ هندی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
آسیب پذیر ( Vulnerable )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
آسیب پذیر ( Vulnerable )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : گونه ای شب زی است که در رودخانه ها و دریاچه ها ی بزرگ ، باتلاق ها ، جنگل ها ، مصب های رودخانه ای و زمین ها برنج زندگی می کند. از ماهی ها ، میگو ، خرچنگ خاردار ، خرچنگ و حشرات و دیگر مهره داران همچون قورباغه ، ماهی های گوبی ، پرندگان و موشهای صحرایی تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر : از بین رفتن زمین های مرطوب به سبب انجام پروژه های هیدروالکتریک (تولید نیروی برق توسط آب ) در مقیاس های بزرگ ، آباد سازی زمین های مرطوب برای ساخت مسکن و زراعت ، کاهش شکار ، شکار غیر قانونی و آلودگی آبراه ها توسط حشره کشها.