فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران راسوها
نام علمی
Martes foina
نام انگلیسی
Stone Marten , Beech Marten
نام فارسی
سمور سنگی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های برگریز ، کناره های جنگل ها و دامنه های سنگلاخی دیده شده است.

فاکتورهای خطر: شکار بیش از اندازه.