فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران راسوها
نام علمی
Martes martes
نام انگلیسی
European Pine Marten , Pine Marten , European Pine Martin , Pine Martin
نام فارسی
سمور جنگلی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی : در درختستانهای برگریز ، مخلوط و مخروطی (وابسته به خانواده کاج) ، سوزنی ، درختزارهای با پوشش گیاهی ناقص و گیاهان زیر درختی متراکم ساکن است. رژیم غذایی گوشتخواری دارد و از موش های صحرایی ، موش ها ، سنجاب ها ، خرگوش ها ، پرندگان و دو زیستان تغذیه می کند.

فاکتورهای خطر: شکار و تله گذاری ، سم پاشی و فقدان و از دست رفتن زیستگاه های درختی.