فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران آب بازان (نهنگ ها) نهنگ های شکیل (وال ها)
نام علمی
Megaptera novaeangliae
نام انگلیسی
Humpback Whale, Hump Whale, Hunchbacked Whale, Bunch
نام فارسی
نهنگ گوژ پشت
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: از کریل ها (سخت پوستان کوچک دریایی) تغذیه میکند.

فاکتورهای خطر: تجارت غیر قانونی این گونه ، زخمی شدن توسط اصابت به کشتی.