فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران راسوها
نام علمی
Meles meles
نام انگلیسی
Eurasian Badger , Badger
نام فارسی
رودک (گورکن)
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: در جنگل های برگریز با چراگا ههای آزاد و هموار با قطعه زمین های کوچکی از درختزار ها ، درختزار های مخروطی و سوزنی ، مناطق حومه شهری و پارک های شهری دیده می شوند. رژیم غذایی همه چیز خواری دارد شامل میوه ، آجیل ، قارچ ، میوه ی درختان بلوط ، علات ، و نیز بی مهرگان (به خصوص کرم خاکی)، آشیانه ی زنبورها ، و زنبور عسل تخم پرندگان ، لاشه و شکار مهره دار زنده مثل جوجه تیغی ، کور موش ، و خرگوش.

فاکتورهای خطر: تغییرات بهره وری از زمین سبب از بین بردن زیستگاه مناسب برای افراد این گونه می گردد.