فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران گوشت خواران راسوها
نام علمی
Melivora capensis
نام انگلیسی
Honey Badger
نام فارسی
رودک عسل خوار
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: زیستگاه این گونه از جنگل های بارانی تنک تا بیابان های خشک می باشد.

گوشتخوارند و از دامنه ی وسیعی از حیوانان به عنوان غذا استفاده می کندد.

شکارشان می تواند دارای اندازه متغییری باشد که از لارو حشرات کوچک تا جانوران سم دار جوان را در بر می گیرد.

فاکتورهای خطر: پرورش و نگهداری زنبور عسل و مزارع کوچک نگهداری احشام می تواند برای این گونه ایجاد مزاحمت کند. همچنین سم پاشی از دیگر فاکتورهای تهدید کننده برای این گونه است.