فرمانرو شاخه رده راسته خانواده
جانوران طنابداران پستانداران جوندگان موش ها
نام علمی
Meriones hurrianae
نام انگلیسی
Indian Desert Gerbil, Indian Desert Jird
نام فارسی
جرد هندی
وضعیت(طبقه)جمعیت در دنیا
کمترین نگرانی ( Least Concern )
وضعیت(طبقه)جمعیت در ایران
ارزیابی نشده ( Not Evaluated )
پراکنش
ایران ( - ) 0
عکس گونه در گوگل

زیستگاه و بوم شناسی: گونه ای روز فعال است که در زیستگاه هایی همچون دشتهای آبرفتی ، جلگه های رسی غیر قابل کشت ، دشت های ماسه ای و ... زندگی می کند.

فاکتورهای خطر: فقدان و از دست دادن زیستگاه به سبب توسعه کشاورزی، تهاجم گونه های درختی بیگانه و نیز این گونه با برنامه های کنترل آفت ، حوادث طبیعی (مثل خشکی و طوفان) و درو کردن محصولات مورد تهدید واقع است.